Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatste datum van bijwerking: 02 februari 2023

 

Welkom op de website van het merk CAIROX

 

De toegang tot de website en het gebruik ervan houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV), die gelden op de dag van de toegang.

 

Wettelijke informatie

 

Uitgever: AIRVANCE GROUP
Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een maatschappelijk kapitaal van € 23.941.923,24
HR van Bourg en Bresse nr. 490 586 708

Adres: Rue des Barronnières – 01700 Beynost
Telefoon: 04 72 88 11 11

Directeur publicatie: AIRVANCE GROUP

E-mail: contact@airvancegroup.com

 

Hostbedrijf: SKYLOUD – 3 PL GIOVANNI DA VERRAZZANO 69009 LYON

 

 

Definities

In het kader van de AGV hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 

« Website »: verwijst naar de website die wordt bereikt via het URL-adres https://cairox.com/ of enig ander URL-adres in de plaats daarvan.

 

« Gebruiker »: verwijst naar elke persoon of rechtspersoon die één of meer pagina’s van de Website bezoekt.

 

Onderwerp:

De AGV geven de voorwaarden aan voor de toegang tot en het gebruik van de Website en leggen de gebruiksvoorwaarden van de Website vast.

 

Aanvaarding en wijziging van de AGV en van de Website

 

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn afhankelijk van het aanvaarden en naleven van de AGV.

 

Door de Website te browsen met enige technische toegangsmiddelen en gebruikte apparatuur wordt de Gebruiker geacht de AGV te kennen en de voorwaarden ervan te aanvaarden zonder voorbehoud.

 

In voorkomende gevallen gelden de AGV voor elke declinatie of uitbreiding van de Website op bestaande of toekomstige sociale en/of gemeenschapsnetwerken.

 

De AGV kunnen op enig moment door de firma AIRVANCE GROUP, eigenaar van het merk CAIROX, worden gewijzigd in het kader van de verdere ontwikkeling van de Website, met name wanneer er nieuwe functies worden ingevoerd of er bepaalde functies worden verwijderd of gewijzigd. Daarom wordt de Gebruikers geadviseerd de meest recente versie van de AGV te raadplegen die te allen tijde beschikbaar is op de Website, voordat zij de Website gebruiken.

 

 

 

 

Presentatie van de Website

 

Het doel van de Website is de presentatie van het merk CAIROX en zijn brede gamma van producten en systemen voor ventilatie, verwarming en airconditioning.

 

De Website is gratis toegankelijk voor elke gebruiker met toegang tot het internet.

Alle kosten verbonden aan de toegang tot Website zijn uitsluitend voor rekening van de Gebruiker ongeacht of het gaat om hardware, software of internettoegangskosten.

 

Intellectueel eigendom

 

De Website https://cairox.com/ en alle elementen waaruit hij bestaat (met name de merken, logo’s, tekeningen, grafieken, iconen, structuren, tekstuele inhoud van de site) zijn het exclusieve eigendom van CAIROX.

 

De Gebruiker wordt een persoonlijk gebruiksrecht verleend dat geldt voor alle elementen van de Website, zonder dat dit enige overdracht van rechten van intellectueel eigendom inhoudt. Elk gebruik, kopie, reproductie, verspreiding – zelfs gedeeltelijk – door enig procedé van een element van de Website voor andere doeleinden, met name commerciële doeleinden, zijn ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CAIROX en/of de van eigenaar van de desbetreffende elementen.

 

Het aanmaken van een hypertekstkoppeling naar de volledige inhoud van https://cairox.com/ of andere technieken waarmee een deel van de huidige Website wordt weergegeven op de website van een derde, is uitsluitend mogelijk met de schriftelijke toestemming van CAIROX, en wel zonder wijziging van de oorspronkelijke informatie op de Website of van de herkomst ervan.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

Gebruikers worden uitgenodigd om kennis te nemen van het privacybeleid.

 

Beschikbaarheid van de Website

 

AIRVANCE GROUP maakt gebruik van redelijke middelen om de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken vooral in geval van onderhoud en upgrades of om enige andere reden. AIRVANCE GROUP is geenszins verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de eventuele gevolgen hiervan voor de Gebruiker.

 

Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

 

De Gebruikers blijven als enige verantwoordelijk voor de hardware en software die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van de Website en voor de goede werking van hun apparatuur en toegang tot het internet. Zij moeten derhalve alle passende maatregelen nemen om hun eigen gegevens, computersystemen en/of software te beschermen tegen mogelijke computervirussen.

De Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maken van de Website.

 

Aansprakelijkheid van AIRVANCE GROUP

 

De informatie op de Website wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen contractueel aanbod van een specifiek product of een specifieke dienst geleverd door AIRVANCE GROUP. Fouten of omissies zijn altijd mogelijk. Indien u gedetailleerde informatie wenst over de door onze groep geleverde diensten, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op de Website.

 

AIRVANCE GROUP wijst alle verantwoordelijkheid af:

  • In geval gegevens verzonden via het internet worden onderschept,
  • In geval de Website onbeschikbaar is en enig defect de werking van de Website verhindert, ongeacht de oorsprong of herkomst,
  • In geval van directe of indirecte schade zoals financieel verlies, winstderving, problemen van enige aard die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de Website of van de onmogelijkheid de Website te gebruiken
  • In geval van abnormaal gebruik van de Website.

 

Hypertekstkoppelingen

 

De Website kan hypertekstkoppelingen bevatten naar andere websites of applicaties waarover AIRVANCE GROUP geen controle heeft. Ondanks de controles die worden uitgevoerd voor het publiceren van hypertekstkoppelingen op de Website, zal AIRVANCE GROUP alle verantwoordelijkheid afwijzen voor de inhoud van deze websites en de eventuele updates ervan.

 

Diversen

 

Indien een van deze bepalingen als nietig wordt beschouwd, zal deze als ongeschreven worden beschouwd, zonder tot de nietigheid van alle andere bepalingen te leiden

Indien AIRVANCE GROUP geen van de uit de AGV voortvloeiende rechten uitoefent, betekent dit niet dat het afstand doet van zijn rechten.

 

Cookies

 

Gebruikers worden uitgenodigd om kennis te nemen van het privacybeleid.

 

Contactinformatie

 

Alle vragen met betrekking tot de Website moeten per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: contact@airvancegroup.com

 

Toepasselijk recht – bevoegdheidsverdeling

 

De onderhavige AGV vallen onder de Franse wet.

In geval van geschil, de geldigheid en de gevolgen van deze AGV, bij gebreke van een voorafgaande minnelijke schikking, zijn de rechtbanken van LYON bevoegd.